คณะผู้บริหาร

นายวาฤทธิ์ กุลบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม

นายธัชเศรษฐ์ ไทรสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม

นายบัณฑิต นาสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอัปสร สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรสิทธิ์ บัวสาย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกัณนานุช หงษาวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายเสงี่ยม สมอุดม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายพีรพล สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายธวัชชัย เพียราช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


WWW.KONGCHANG-THATPHANOM.COM


Tel. 0-4254-1304 ต่อ 4


เทศบาลตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม